Ditt ansvar

Medlemmars ansvar och skötselanvisning för egna anläggningen i Sörkrokens samfällighet i sammandrag. 

 

Föreningen äger vatten och avloppsnätet fram till och med serviceventilerna vid medlemsfastighetens tomtgräns. Dessa ventiler får inte manövreras av fastighetsägaren/medlemmen själv. 

 

Vattenmätaren, (radio-avläst) och som ägs av föreningen, är av en avancerad typ som gör det möjligt att i efterhand avläsa viss förbrukningshistoria. T ex rapporterar den vid ordinarie avläsning om en fastighets vattenflöde inte någon gång på dygnet är noll. 

 

Avloppspumpen ägs av medlemmen och är ”personlig” i den meningen att den servas och repareras/renoveras tills det eventuellt så småningom blir nödvändigt att inköpa en ny. Då får medlemmen inhandla den själv. 

Föreningen äger således bara några service-pumpar som man tillfälligtvis får låna medan den egna pumpen servas. 

 

Fastighetsägaren har ett betydande ansvar för att vatten och avloppsanläggningen sköts på ett tillfredsställande sätt. 

För normalmedlemmen (ansluten till både vatten avlopp) ställer Kommunen och föreningen höga krav på att sk ”eget” vatten inte kommer med i avloppsflödet. 

Medlemmen måste också säkerställa att dagvatten från dräneringar och ytvatten (vid t ex kraftig nederbörd) leds undan så att det inte ökar på avloppsvattenmängden. 

 

Fasta föroreningar såsom jord, grus, cement mm och t ex sk kattsand får aldrig någonsin spolas ned i avloppet. Risken för pumphaveri är stor. 

Även om pumpen går att reparera så blir det kostsamt. Notera att garantierna inte gäller för sådan misskötsel. 

 

Det är viktigt att alla medlemmar regelbundet ser över sin anläggning men också reflekterar över vad som faktiskt ”spolas ned” i avloppet. 

Avloppspumparna är byggda för att hantera normalt (=organiskt) spillvatten från kök, bad/toalett och tvättmaskiner. Förutom förbudet mot att spola ned fasta föroreningar som nämnts ovan, så bidrar också matolja och matfett till att slamma igen och störa avloppspumpen. Se därför till att så mycket fett/olja som möjligt hamnar i soppåsen istället för i avloppet.