Sörkrokens Samfällighetsförening har idag ca 265 medlemmar som äger och driver ett gemensamt vatten- och avloppsnät.

Om oss

Sörkrokens Samfällighetsförening har idag ca 265 medlemmar som äger och driver ett gemensamt vatten- och avloppsnät. Ett stort nät som kräver både service- och underhåll på flera nivåer.

Det mesta sker genom val av medlemmar till föreningens styrelse som består av 7 personer. På årsstämman väljs styrelsemedlemmar, suppleanter, valberedning och revisorer. En viss ersättning utfaller men det mesta av verksamheten är beroende av medlemmars vilja att engagera sig på olika plan.

Två samfällighetsföreningar som har slagits ihop sedan 2018 och där var och en har sin historia som ni kan läsa om längre ner på sidan.

Med gemensamma krafter har man byggt upp detta. Föreningen har gått från en uppbyggnadsfas till dagens läge där huvudfrågorna är funktion- och drift. För att föreningen ska fungera gäller det att medlemmar ställer upp i allt från avläsningsteam, jourgrupper och andra funktioner.

Som enskild medlem ansvarar du för din egen pumpstation och allt som kommer ner i avloppet. Du måste aktivt söka information om vad som gäller och vad som händer inom föreningen. Den mesta informationen finns på hemsidan. Har du ytterligare frågor eller funderingar så går det bra höra av sig till de kontaktpersoner som finns i styrelsen eller övriga grupper.

Vi har en stor verksamhet som drivs på fritiden av frivilliga. En verksamhet som vi skall vara stolta över och där de som grundade verksamheten skall ha en extra stor eloge för att vi alla kan ha rent vatten och ett väl fungerande miljövänligt avlopp.

Området som vi verkar inom: Lilla Röd, Stora Röd, Glöskär, Glose, Kärrhed, del av Tronnum, Dalen, Höga och Överön.

Historia

Kungälvs Kommun fattade 2009 beslut om att bringa ordning i VA-situationen i ”Kust-zonen”.

Genom att anlägga nya vatten och tryckavloppsledningar mellan Ytterby och Kärna kunde man ersätta det gamla otillräckliga reningsverket i Kärna. Dricksvattenförsörjningen kunde också förstärkas. Behoven hade växt kraftigt genom åren.

Konkreta planer på att i närtid upprätta nya kommunala verksamhets områden för vatten och avlopp längs de nya ledningarna hade man däremot inte. Man hade helt enkelt inte resurser att ta tag i ett så omfattande projekt. I stället uppmuntrades de boende i närområdet kring ledningarna och runt Kärna att organisera sig och gå samman i lokala samverkansföreningar, och låta dessa ta fram projekteringsunderlag, erforderliga tillstånd och finansieringslösningar samt att anlita konsulter och entreprenörer.

Sörkrokens Samfällighet sektion 1 (GGVA)

För några boende i Glose Glöskär blev bildandet av Torsbys VA-samfällighet en stark inpuls. Samschakt med Torsby-föreningen till Kärna och gemensamma lednings förläggningar med Kungälvs Energi (som stod i begrepp att gräva ned sina el-ledningar) verkade möjlig. En Win-win situation fanns inom räckhåll. Det gällde att agera snabbt. GGVA (Samfälligheten Glose-Glöskär Vatten och Avlopp) bildades.

Samarbetet med Överön/Dalen (sektion 2) kom därefter till stånd ganska omgående och har efterhand fördjupats.

Sörkrokens Samfällighet sektion 2 (DHOVA)

Sommaren 2012 tog några boende på Stora Överön initiativet till att bilda en vatten och avloppsförening i syfte att förse Dalen, Höga och Överön med kommunalt vatten och avlopp. Efter ett par inledande informationsträffar så togs den 5:e augusti 2012 det formella beslutet att bilda en ekonomisk förening med namnet Dalen, Höga, Överön VA ekonomisk förening (DHOVA). Omedelbart i anslutning till detta beslut inleddes kontakter med länsstyrelsen, Kungälvs kommun, lantmäteriet, Kungälvs Energi och framför allt vår grannförening Glose-Glöskärs VA förening (GGVA). Redan tidigt stod det klart att kommunen inte skulle tillåta att GGVA sålde vatten till DHOVA och därför planerades redan från början en framtida sammanslagning av föreningarna.

Därefter vidtog en praktisk planering av byggnationen av avloppsnätet tillsammans med Skandinavisk kommunalteknik som även varit ansvarigt för planeringen av GGVA´s nät.
I början på 2013 bildades Sörkrokens samfällighet där DHOVA´s medlemmar garanterades en juridiskt hållbar ägandedel i den del av GGVA´s nät som sammanfaller med vårt. I augusti 2014 blev också nästa förrättning klar som bildade DHOVA´s egen samfällighet.

I maj 2014 påbörjades det praktiska arbetet med stamnätet, att få ner slangar i jorden och få pumpstationer monterade. Senare på hösten började de enskilda sticken in till fastigheterna planeras och i december 2014 släpptes så vattnet på i de första fastigheterna i Dalen. I juni 2015 var hela DHOVA´s stamnät trycksatt med vatten.

I april 2015 var det också årsmöte i Sörkrokens samfällighet. Fr.o.m då så överfördes allt ansvar för driften till Sörkrokens styrelse. Vad det gäller ansvaret för färdigställandet av nätet inom DHOVA´s område så överfördes det till Sörkrokens samfällighets sektion 2. Detta är en lite krånglig konstruktion men i praktiken har det betytt att ansvaret har varit kvar hos DHOVA´s styrelse.

Den ekonomiska föreningen DHOVA likvideras som planerat år 2018.